CHÍNH SÁCH THU MUA SẢN PHẨM

1. Chính sách thu mua lại sản phẩm bán theo cân trọng

Sản phẩm phải có ký hiệu, mộc dấu của Công ty Angel (SVJ), không bị tác động xóa mờ, chỉnh sửa mà không phải do Công ty Angel thực hiện.

Sản phẩm phải còn nguyên vẹn, không đứt gãy, rớt đá chủ hoặc tấm, không bị tác động sửa chữa cắt ni, thay đá, mài, hàn…

Giá thu mua lại sản phẩm = TLV x (% HLV + % TH) ÷ 99.99% x GVM 99.99%

 • TLV: Trọng lượng vàng
 • % HLV: % Hàm lượng vàng
 • % TH: % Chi phí thu hồi (khuyến khích khách hàng hồi hàng về cho Công ty)
 • GVM 99.99%: Giá mua vàng 99.99% (giá mua được cập nhật theo giá nguyên vật liệu 99.99% giao ngay trên thị trường tự do, thay đổi theo từng thời điểm).

Ví dụ: Giá mua lại sản phẩm bọng có trọng lượng 01 chỉ vàng hàm lượng 61%, giá mua nguyên vật liệu trên thị trường là 3.350.000 đồng/chỉ được tính như sau:

Giá thu mua lại sản phẩm = 1 chỉ x (61% + 1%)÷99.99% x 3.350.000 = 2.077.208 đồng

Quy định: % Chi phí thu hồi

Áp dung cho tất cả các sản phẩm: 8K (33.33%), 9K (37.5%), 10K (41.66%), 14K (58.33%), 16K (61%), 18K (75%).

 • Khách lẻ: % Chi phí thu hồi áp dụng là 0%
 • Khách sỉ: % Chi phí thu hồi áp dụng là 1% (chỉ áp dụng cho các tiệm vàng, nhà bán buôn có mua sản phẩm của Angel Jewelry).

2. Chính sách thu mua lại sản phẩm bán theo món

Sản phẩm phải có ký hiệu, mộc dấu của Công ty Angel Jewelry (ANJ), không bị tác động xóa mờ, chỉnh sửa mà không phải do Công ty Angel Jewelry thực hiện.

Sản phẩm phải còn nguyên vẹn, không đứt gãy, rớt đá chủ hoặc tấm, không bị tác động sửa chữa cắt ni, thay đá, mài, hàn…

Phải xuất trình được thông tin đúng của người mua hàng mà Công ty đã cập nhật thông tin nhằm kiểm tra, phân biệt, xác định đó là sản phẩm của Công ty hoặc khách hàng cung cấp được hóa đơn bán sản phẩm của Công ty khi bán ra để làm cơ sở đối chiếu.

Giá thu mua lại sản phẩm = 80% giá trị sản phẩm bán cho khách hàng ghi nhận trên hóa đơn.

3. Chính sách thu mua Nguyên vật liệu của khách hàng

Sản phẩm không có ký hiệu SVJ hoặc ANJ, không do Công ty Angel Jewelry thương mại hoặc sản xuất.

Giá thu mua lại Nguyên vật liệu = TLV x (% HLV – % TH) ÷ 99.99% x GVM 99.99%

 • TLV: Trọng lượng vàng
 • % HLV: % Hàm lượng vàng
 • % TH: % Chi phí thu hồi
 • GVM 99.99%: Giá mua vàng 99.99% (giá mua được cập nhật theo giá nguyên vật liệu 99.99% giao ngay trên thị trường tự do, thay đổi theo từng thời điểm).

Ví dụ: giá thu mua sản phẩm có thương hiệu abc, loại lắc tay bọng, trọng lượng 1 chỉ, hàm lượng 61%, giá thu mua là 3.350.000 đồng được tính như sau:

Giá thu mua lại Nguyên vật liệu = 1 x (61%-3%)÷99.99%) x 3.350.000 = 1.943.194 đồng

Quy định % Chi phí thu hồi

Khách lẻ:

 • Sản phẩm bọng: % Chi phí thu hồi áp dụng là 3%
 • Sản phẩm đúc: % Chi phí thu hồi áp dụng là 2%

Khách sỉ: % Chi phí thu hồi áp dụng là 0%

4. Thời gian áp dụng

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2018 cho đến hết ngày 31/12/2018 hoặc có thể thay đổi tùy theo tình hình kinh doanh thực tế của Công ty (sẽ được thông báo bằng văn bản 30 ngày trước khi áp dụng Quy định thay thế).