Dây Chuyền Nữ 61DN0418793.05

Sku:

Hàm lượng vàng : 61%

Trọng lượng vàng: 0.731

Tổng trọng lượng: 0.731

Tiền công: 212.800đ