Mặt Dây Nữ 61MN0618764.09

Sku:

Hàm lượng vàng : 61%
Trọng lượng vàng: 0.859 chỉ
Trọng lượng đá: 0.38
Tổng trọng lượng: 1.239 chỉ
Tiền công: 198.800đ