Bông Tai 61BN0618721.01

Sku:

Hàm lượng vàng : 61%

Tổng trọng lượng : 0.99chỉ

Trọng lượng đá : 0.39

Trọng lượng vàng : 0.537 chỉ

Tiền công : 226.800đ