Ximen 61XM0318247.01

Sku:

Hàm lượng vàng : 61%

Tổng trọng lượng : 4.597 chỉ

Trọng lượng vàng : 4.597 chỉ

Tiền công : 215.600 đ