Bông Tai 61BN0618387.03

Sku:

Hàm lượng vàng : 61%
Tổng trọng lượng : 0.986 chỉ
Trọng lượng đá : 0.080
Trọng lượng vàng : 0.906 chỉ
Tiền công : 156,800 đ